Αρχική Σελίδα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) - Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψαχούλια - Infonomic PDF Print E-mail

Για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) γίνονται μαθήματα για τα τμήματα :

- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ)

- Τμήμα Στατιστικής

- Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

- Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ)

- Τμήμα Πληροφορικής

- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)

- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ)

- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης


 

Τα κυριότερα μαθήματα που διδάσκονται για τα παραπάνω τμήματα είναι τα εξής :

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι, ΙΙ,
 • Στατιστική Ι, ΙΙ,
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ
 • Μακροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ
 • Διεθνής Οικονομική
 • Χρήμα και Τραπεζική
 • Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Οικονομετρία Ι, ΙΙ
 • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
 • Δημόσια Οικονομική Ι, ΙΙ
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
 • Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
 • Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας
 • Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών
 • Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
 • Χρηματοοικονομικά και Ασφαλιστικά Μαθηματικά
 • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)

 • Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική,
 • Ποσοτικές μέθοδοι
 • Στατιστική για την διοίκηση επιχειρήσεων,
 • Χρηματοδοτική διοίκηση 1,
 • Νομισματική θεωρία και πολιτική,
 • Επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική,
 • Ειδικά θέματα λογιστικής εταιρειων,
 • Φορολογική λογιστική,
 • Ελεγκτική ,
 • Διεθνής χρηματοδοτική,
 • Τραπεζική διοικητική,
 • Οικονομική Επιχειρήσεων
 • Μικροοικονομική Ι
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Μακροοικονομική Θεωρία
 • Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι, ΙΙ
 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Λογιστική Κόστους
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Λογιστική Εταιριών
 • Διαχείριση Επενδύσεων
 • Διοικητική Λογιστική

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ)

 • Χρηματοδοτική,
 • Εφαρμοσμένη οικονομετρία,
 • Οικονομική αναπτυξη,
 • Μακροοικονομικές πολιτικές της ευρωπαικής ενωσης,
 • Μικροοικονομική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Μακροοικονομική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Στατιστική
 • Χρηματοδοτική
 • Οικονομετρία Ι, ΙΙ
 • Διεθνής Οικονομική
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Αποτίμηση Χρεογράφων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Μαρξιστική Οικονομική Ι, ΙΙ
 • Διεθνείς Κεφαλαιαγορές και Χρηματαγορές
 • Οικονομετρικές Εφαρμογές στην Χρηματοοικονομική

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ)

 • Χρηματοοικονομική διοίκηση,
 • Ανάλυση χρηματοικονομικων παραγώγων,
 • Αναλογιστική στατιστική,
 • Εισαγωγή στην οικονομετρία,
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων,
 • Στατιστική για Επιχειρήσεις
 • Μαθηματικός Λογισμός
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης
 • Μακροοικονομική
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Λογιστική Κόστους
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Λογιστική Ομίλου Επιχειρήσεων
 • Λογιστικά Σχέδια
 • Εσωτερικός Έλεγχος
 • Τραπεζική Χρηματοοικονομική
 • Διοικητική Λογιστική
 • Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • Ελεγκτική
 • Φορολογική Λογιστική

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ)

 • Μαθηματικά Διοικητικής Επιστήμης Ι, ΙΙ
 • Μικροοικονομική Ανάλυση στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη
 • Μακροοικονομική Ανάλυση και Επιχειρησιακό Περιβάλλον
 • Λογιστική
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
 • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Ανάλυση Επενδύσεων

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Λογιστική Ι, ΙΙ
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι, ΙΙ,
 • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
 • Οικονομική ανάλυση για επιχειρησιακές αποφάσεις

Τμήμα Στατιστικής

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
 • ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
 • ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ

 

 
Copyright © 2019 Φροντιστήρια Ψαχούλια - Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψαχούλια - Infonomic. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Περιεχόμενα

Χάρτης Πρόσβασης

Google Map Picture

Πατήστε πάνω στον χάρτη για μεγαλύτερη εικόνα