Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΕΟ 34 – Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
– Μικροοικονομική Θεωρία
– Μακροοικονομική Θεωρία
– Αρχές Δημόσιων Οικονομικών

ΔΕΟ 13 – Ποσοτικοί Μέθοδοι
– Επιχειρησιακά Μαθηματικά
– Επιχειρησιακή Πολιτική
– Επιχειρησιακή Έρευνα
– Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

ΔΕΟ 25 – Λογιστική
– Εισαγωγή στη Λογιστική
– Χρηματοοικονομική Λογιστική
– Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
– Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους
– Μηχανογραφημένη Λογιστική

ΔΕΟ 31 – Χρηματοδοτική Διοίκηση
– Χρήμα – Τράπεζες – Συνάλλαγμα
– Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση
– Παράγωγα – Αξιόγραφα
– Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΔΕΟ 41 – Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
– Διεθνείς και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
– Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
– Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ 10 – Γενικά Μαθηματικά Ι
– Λογισμός μιας Μεταβλητής
– Λογισμός πολλών Μεταβλητών

ΦΥΕ 20 – Γενικά Mαθηματικά IΙ
– Γραμμική Άλγεβρα
– Διαφορικές Εξισώσεις Ι

ΦΥΕ 14 – Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες
– Εισαγωγικές έννοιες Μαθηματικών
– Εισαγωγική Φυσική

ΦΥΕ 12 – Γενική και Aνόργανη Xημεία
– Ατομική δομή – Το περιοδικό σύστημα – Ιδιότητες των ατόμων
– Χημικός δεσμός
– Χημεία Υδατικών διαλυμάτων
– Τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία και οι ενώσεις τους
– Τα στοιχεία μετάπτωσης και οι ενώσεις τους

ΦΥΕ 24 – Kλασική Φυσική Ι
– Μηχανική
– Θερμοδυναμική
– Ηλεκτρομαγνητισμός

ΦΥΕ 22- Φυσικοχημεία
– Χημική Θερμοδυναμική
– Χημική Κινητική
– Ηλεκτροχημεία
– Στατιστική Θερμοδυναμική
– Φασματοσκοπία

ΦΥΕ 34 – Κλασική Φυσική ΙΙ
– Σχετικότητα
– Από την Κλασική στην Κβαντική Φυσική
– Ταλαντώσεις και Κύματα

ΦΥΕ 30 – Οργανική Χημεία
– Ομόλογες σειρές, στερεοχημεία και μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων
– Φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων
– Βιομόρια και Λειτουργικότητα

ΦΥΕ 31 – Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου
– Κυτταρική Βιολογία
– Βιοχημεία
– Μοριακή Βιολογία

ΦΥΕ 40: Κβαντική Φυσική

ΕΚΠ 63: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εκπόνηση – Υποστήριξη Εργασιών