Ο Διαγωνισμός αφορά κάλυψη θέσεων του κλάδου πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Περιγράφεται παρακάτω η εξεταστική διαδικασία.

Στάδια Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών

Προκριματικό Στάδιο – Γραπτή Διαδικασία (Σύνολο 400 μονάδες)

Πρωτεύοντα Μαθήματα

Ελληνικά (Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες – 100 μονάδες).

  • Ελεύθερη ανάπτυξη κειμένου (70 μονάδες)
  • Συνοπτική απόδοση κειμένου – περίληψη (30 μονάδες)

Αγγλικά ή Γαλλικά (Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες – 100 μονάδες).

  • Ελεύθερη ανάπτυξη κειμένου (50 μονάδες)
  • Μετάφραση 10 έως 15 στίχων από την Ελληνική στην Αγγλική/Γαλλική γλώσσα (25 μονάδες)
  • Μετάφραση 10 έως 15 στίχων από την Αγγλική/Γαλλική στην Ελληνική γλώσσα (25 μονάδες)

Δευτερεύοντα Μαθήματα

Δίκαιο (Διάρκεια Εξέτασης 2,5 ώρες – 100 μονάδες).

  • Δημόσιο Δίκαιο (25 μονάδες)
  • Αστικό Δίκαιο (25 μονάδες)
  • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (25 μονάδες)
  • Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (25 μονάδες)

Οικονομία – Δημόσια Οικονομική (Διάρκεια Εξέτασης 2,5 ώρες – 100 μονάδες)

 

Τελικό Στάδιο – Προφορική Εξέταση (100 μονάδες)

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική εξέταση των γενικών τους γνώσεων στα πεδία της Ελληνικής πολιτικής ιστορίας από ιδρύσεως του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού και της παγκόσμιας γεωγραφίας.

 

Διαδικασία Διαγωνισμού – Αιτήσεις

Σαράντα τουλάχιστον ημέρες μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού διεξαγωγή γραπτής εξέτασης Πρωτευόντων μαθημάτων (Ελληνικά, Αγγλικά ή Γαλλικά)

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε 30 ημέρες.

Δεκαπέντε ημέρες αργότερα διεξαγωγή γραπτής εξέτασης Δευτερευόντων μαθημάτων (Δίκαιο, Οικονομία – Δημόσια Οικονομική).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 130 μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από 60 μονάδες σε κάθε Πρωτεύον μάθημα.

Υποχρεωτικά 3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου.

Είκοσι ημέρες μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προκριματικού σταδίου ξεκινά η διαδικασία της προφορικής εξέτασης (τελικό στάδιο).

Δικαίωμα συμμετοχής στο τελικό στάδιο έχουν όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 230 μονάδες στο πρώτο στάδιο και συγχρόνως όχι λιγότερο από 60 μονάδες σε κάθε Πρωτεύον μάθημα και όχι λιγότερο από 50 μονάδες σε κάθε Δευτερεύον.

Το άθροισμα της βαθμολογίας των 4 μαθημάτων του πρώτου σταδίου και της προφορικής εξέτασης αποτελεί τον τελικό βαθμό του υποψηφίου.