Γραπτός διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Ο γραπτός διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ διενεργείται κάθε χρόνο κι έχει μεγάλη συμμετοχή κι απορρόφηση. Η διδασκαλία διενεργείται σε ολιγομελή τμήματα, με στόχο την πλήρη προετοιμασία και ανταπόκριση των σπουδαστών στις εξετάσεις.

 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Σας προσφέρουμε επικαιρομένες σημειώσεις και έντυπο υλικό.
 • Αναλύουμε παλαιότερα θέματα και διενεργούνται προσομοιώσεις σε συνθήκες αντίστοιχες του διαγωνισμού.
 • Πριν τις εξετάσεις γίνονται επαναληπτικά μαθήματα.
 • Έχουμε εξειδικευμένους καθηγητές με εμπειρία και μεταδοτικότητα.
 • Παρέχουμε εξατομικευμένη βοήθεια κι επιλύουμε τις απορίες και δυσκολίες σας.
 • Συνδράμουμε 46 χρόνια στην επιτυχία σας.

-Μπορούν να συμμετάσχουν στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ:

Ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ), οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης όπως αυτές ορίζονται στα αρ. 4-8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι:

 • Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση,
 • Ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους, η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού τους ή εφόσον δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2431/1996,Οι ιδιώτες που είναι:
  • κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ), οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4-8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι:
  • Υπάλληλοι Δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου.
  • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α), υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν προσαυξήσεις στη βαθμολογία δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

-Διαδικασία Διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεξάγεται σε δύο στάδια:

Α’ Στάδιο περιλαμβάνει:

1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

2) Μικροοικονομική  Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική

3) Γνώσεις και Δεξιότητες

Β’ Στάδιο περιλαμβάνει:

           1)  Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση

           2)  Ξένη Γλώσσα

           3)  Φάκελο Επίκαιρου Θέματος

Για την εξέταση στην Ξένη Γλώσσα, όλοι οι υποψήφιοι απαιτείται να διαγωνιστούν στην Αγγλική γλώσσα. Επιπρόσθετα, διαγωνίζονται στην Γαλλική ή Γερμανική, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήματα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Η εξέταση  δεύτερης ξένης γλώσσας μπορεί να προαπαιτείται και σε άλλες περιπτώσεις.

Επίσης, για την εξέταση στον Φάκελο Επίκαιρου Θέματος ο εξεταζόμενος δύναται να επιλέξει μία  θεματική ενότητα από τις παρακάτω:

 1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 2. Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 3. Κοινωνική Πολιτική
 4. Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                      312 ΏΡΕΣ

Οργάνωση & Λειτουργία Κράτους 80 ώρες
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική & Δημόσια Οικονομική 80 ώρες
Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες 48 ώρες
Σύνολο 1ου Σταδίου 208 ώρες
Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση 40 ώρες
Αγγλική Γλώσσα 36 ώρες
Φάκελος Επίκαιρου Θέματος 28 ώρες
Συνολικές 2ου Σταδίου 104 ώρες

Οι υποψήφιοι αφού εξεταστούν επιτυχώς στο Α’  στάδιο θα μπορέσουν να  συμμετάσχουν στο Β’ στάδιο της διαδικασίας.

Για να μπορέσουν να προαχθούν στο Β΄στάδιο, απαιτείται ουσιαστικά η συγκέντρωση βαθμολογίας και στα 3 μαθήματα του Α’ Σταδίου μεγαλύτερης της βάσης , δηλαδή με άριστα το 5 απαιτείται και στα 3 μαθήματα βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 3.
Επίσης, από τη λίστα των υποψηφίων του Α’ σταδίου οι οποίοι ξεπέρασαν τη βάση και στα 3 μαθήματα, θα επιλεχθεί ο διπλάσιος αριθμός από τους τελικά εισακτέους.  Σας γνωστοποιούμε πως ο αριθμός των εισακτέων προκύπτει από την εκάστοτε προκήρυξη.

Μετά το πέρας των εξετάσεων του Β’ σταδίου δημιουργείται η οριστική λίστα εισακτέων, σύμφωνα με την οποία, στην ΕΣΔΔΑ εισάγονται οι μισοί από τους υποψήφιους του Β’ σταδίου. Θα πρέπει η συνολική τους  βαθμολογία (από το Α’ και Β’ στάδιο) να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 3.

Η τελική βαθμολογία του κάθε υποψήφιου διαμορφώνεται ως εξής :

Το Α’ και το Β’ στάδιο συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστο στην τελική βαθμολογία.
Για το Α’ στάδιο οι ενότητες Οργάνωση & Λειτουργία Κράτους και Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική με ποσοστό 40% έκαστη και η ενότητα Γνώσεις & Δεξιότητες με ποσοστό 20%.
Για το Β’ στάδιο η ενότητα Δημόσια Διοίκησης & Διακυβέρνηση με ποσοστό 50% (υπολογίζεται η γραπτή και η προφορική εξέταση), ο Φάκελος Επίκαιρου Θέματος με ποσοστό 30% και η Ξένη Γλώσσα με ποσοστό 20%.