Τα κυριότερα μαθήματα που γίνονται είναι:

• Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• Γραμμική Άλγεβρα Ι, ΙΙ
• Αναλυτική Γεωμετρία
• Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών
• Πιθανότητες Ι, ΙΙ
• Διαφορικές Εξισώσεις Ι
• Πραγματική Ανάλυση
• Μιγαδική Ανάλυση Ι, ΙΙ
• Βασική Άλγεβρα
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι
• Θεωρία Αριθμών
• Θεωρία Ομάδων
• Θεωρία Συνόλων
• Εισαγωγή στη Συναρτησιακή Ανάλυση
• Συνδυαστική Ι
• Διακριτά Μαθηματικά
• Αριθμητική Ανάλυση Ι
• Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
• Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι
• Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές
• Υπολογιστική Άλγεβρα , κ.τ.λ.

– Μηχανική
– Κυματική
– Θερμοδυναμική
– Ηλεκτρομαγνητισμός
– Ρευστομηχανική
– Στατική Μηχανική
– Σχετικότητα
– Κβαντομηχανική
– Πυρηνική Φυσική
– Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

– Τεχνική Μηχανική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
– Στατική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
– Εισαγωγή στα Κυκλώματα
– Ηλεκτροτεχνία
– Φαινόμενα Μεταφοράς Ι
– Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
– Ηλεκτρονική Ι
– Σήματα και Συστήματα
– Πυρηνική Τεχνολογία