Διαγωνισμός Πολεμικής Αεροπορίας

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Συναφή ανά ειδικότητα γνωστικά αντικείμενα. Σε όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην Έκθεση Ιδεών. Σε ότι αφορά ειδικότερα τις ακόλουθες ειδικότητες θα εξεταστούν τα παρακάτω μαθήματα:

Εφοδιαστές: Έκθεση Ιδεών-Γενική Λογιστική-Στατιστική-Μακροοικονομική θεωρία.

Διοικητικοί: Έκθεση Ιδεών-Διοικητικό Δίκαιο-Συνταγματικό Δίκαιο-Αστικό Δίκαιο

Μετερεωλόγοι: Έκθεση Ιδεών-Μαθηματικά-Φυσική-Μετεωρολογία

Η εξέταση για κάθε γνωστικό αντικείμενο διαρκεί 3 ώρες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Να έχουν ελληνική ιθαγένεια

β) Να είναι ηλικίας μέχρι 28 ετών συμπληρωμένων

γ) Να είναι πτυχιούχοι αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

δ) Να έχουν ανάστημα 1,60 οι γυναίκες και 1,70 οι άνδρες

ε) Γνώση ξένων γλωσσών

στ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

ζ) Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πρόγραμμα 1:

Διοικητικοί

Έκθεση

20 ώρες

Συνταγμ. Δίκαιο

36 ώρες

Διοικητ. Δίκαιο

32 ώρες

Αστικό Δίκαιο

44 ώρες

Σύνολο:

132 ώρες

Πρόγραμμα2:

Μετερεωλόγοι

Έκθεση

20 ώρες

Μετερεωλογία

40 ώρες

Φυσική

50 ώρες

Μαθηματικά

40 ώρες

Σύνολο:

150 ώρες

Πρόγραμμα 3:

Εφοδιαστές

Έκθεση

20 ώρες

Λογιστική

40 ώρες

Μίκρο-Μάκρο

30 ώρες

Στατιστική

40 ώρες

Σύνολο:

130 ώρες