Πανεπιστημιακά Μαθήματα για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ γίνονται τα παρακάτω μαθήματα ανά τμήμα:

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι, ΙΙ
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΙΙ
• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΙΙ
• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ι, ΙΙ
• ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
• ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΙΙ
• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
• ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΙΙ
• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ι
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΙΙ
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
• ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι, ΙΙ
• ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΙΙ
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

• ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ( ΤΑΔΑ )
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι, ΙΙ
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
• ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
• ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
• ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

• Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ
• Μικροοικονομική Θεωρία
• Περιγραφική Στατιστική
• Μακροοικονομική Θεωρία
• Πιθανότητες Ι, ΙΙ
• Άλγεβρα
• Συνδυαστική
• Εισαγωγή στη Λογιστική
• Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
• Αριθμητική Ανάλυση
• Πραγματική Ανάλυση
• Αναλογιστικά Μαθηματικά
• Αρχές Χρηματοοικονομικής
• Στατιστική Ι : Εκτιμητική
• Επιχειρησιακή Έρευνα
• Στατιστική ΙΙ : Έλεγχος Υποθέσεων
• Θεωρία Αξιοπιστίας
• Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου
• Στατιστικά Προγράμματα
• Διοικητική Κινδύνου

• Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Μικροοικονομική Ι, ΙΙ
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Λογιστική
• Μακροοικονομική Ι, ΙΙ
• Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων
• Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Χρήμα και Τράπεζες
• Παράγωγα Αξιόγραφα
• Οικονομετρία
• Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
• Πιστωτικά Ιδρύματα
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
• Εμπορικό Δίκαιο

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I, ΙΙ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I, ΙΙ
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I, ΙΙ
• XPHM/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι, ΙΙ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ I, ΙΙ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι, ΙΙ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
• ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
• ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ