Γενικές πληροφορίες για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ- ΦΕΚ 2Γ/2022

Σύμφωνα με τον  ΝΟΜΟ  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 4765/2021 ΦΕΚ ΑΣΕΠ προβλέπεται ως διαδικασία πρόσληψης στο Δημόσιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός , οποίος θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια με πρώτο διαγωνισμό το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου,Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση.
Εξαιρούνται : Oι Δικαστικοί Λειτουργοί, ιατροδικαστές, προσωπικό Νομικού Συμβουλίου του κράτους, εκπαιδευτικοί, το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων  , οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό της Ε.Υ.Π., Διπλωματικό Σώμα, το Ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ, Ε.Ο.Δ.Υ, Κ.Ε.Θ.Ε.Α, Ο.Κ.Α.Ν.Α. και άλλες κατηγορίες.

Μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μια ή και περισσότερες προκηρύξεις.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δυο (2) μαθήματα δοκιμασίες:

α) Εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι. Οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:
(α) Το Ισχύον ελληνικό Σύνταγμα – Ιεραρχία Κανόνων Δικαίου
(β) Θεμελιώδη Δικαιώματα
(γ) Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης
(δ) Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ε)  Δημόσια Πολιτική
(στ) Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
(ζ) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)
(η) Μακροοικονομικά Μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί
(θ) Δημοσιονομική Πολιτική
(ι) Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

β) Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Περιλαμβάνει δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η μορφή της εξέτασης θα γίνει γραπτώς με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: (α) εξέταση γνώσεων 50% (β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας 50%.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

Προσαυξήσεις βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας

α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.
β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.
γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master).

δ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.
ε. Βάσει εμπειρίας ως εξής:
εα) Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.
εβ) Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.
εγ) Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
εδ) Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
εε) Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

   εστ) Με βάση την εντοπιότητα 20 μόρια (δείτε στο παραπάνω ΦΕΚ άρθρο 12)

 

Το Φροντιστήριο Ψαχούλια με την πειρα 40 πλεον ετών στην Ανώτατη Εκπαιδευση, προετοιμαζει καταλαλληλα υποψηφιους για τον διαγωνισμο αυτόν με καταλληλους καθηγητές, με εμπειρια αλλα και θεματα πολλαπλων επιλογών που εχουν φτιαχτει ειδικά για τον διαγωνισμό αυτόν.Επιπλεον παρεχουμε και υλικό καταλληλο σε μορφή σημειώσεων αλλά και βιβλια.Τα μαθήματα πραγματοποιουνται και ON LINE

 

Η προετοιμασια για να πετυχει κάποιος στο διαγωνισμό εχει  εχει ως εξής:

 

Α) ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Νομικού,Οικονομικού περιεχομένου)      Συνολο   60  ωρών


Β) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.                                     Συνολο  100 ωρων

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
40 ΩΡΕΣ
 

 

ANTIKEIMENO ΩΡΑΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ,ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(επίλυσης προβλημάτων και
ιεράρχησης προτεραιοτήτων
στον χώρο της εργασίας, καθώς
& χαρακτηριστικά που συνδέονται με
την αποτελεσματικότητα και
την ποιότητα της εργασίας)  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
30 ΩΡΕΣ
      Απο 03/12

 

ANTIKEIMENO ΩΡΑΡΙΟ
ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
30 ΩΡΕΣ

      Απο   3/12

 

 

ANTIKEIMENO ΩΡΑΡΙΟ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
60 ΩΡΕΣ
     3/12        ΣΑΒΒΑΤΟ          9-2

 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Καθώς ΚΑΙ ΤΑ  ΔΙΔΑΚΤΡΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΩΡΕΣ  : 10-8   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ